Historia

Założycielami Spółki było 11 osób fizycznych, w tym 10 posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

NTR-AUDIT Spółka z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 13-09-1993 r. i w dniu 20-09-1993 r. wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr RHB 9048. W tym samym roku, w dniu 21-12-1993 r. Spółka Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (nr 346). Aktualnie obowiązującego wpisu na listę podmiotów uprawnionych pod nr 883, wynikającego ze zmienionej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie dokonano Uchwałą nr 124/61/95 KRBR z dnia 26-09-1995 r. Spółkę zarejestrowano w KRS w dniu 27-11-2003 r. pod nr 0000177833.

W pierwszych latach funkcjonowania Spółki, jej działalność była ukierunkowana głównie na badanie sprawozdań finansowych. Po zmianie przepisów dot. wykonywania zawodu biegłego rewidenta wynikających z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13-10-1994 r. – dokonano restrukturyzacji Spółki, w wyniku której ukształtował się obecny profil jej działalności oraz układ własnościowy.

Biegli rewidenci, udziałowcy, partnerzy

Udziałowcami w kapitale zakładowym Spółki wynoszącym 51 000 zł są biegli rewidenci -partnerzy:

  • Stanisław Doms – biegły rewident nr ew. 680 – Prezes Zarządu
  • Teresa Malec – biegły rewident nr ew. 2346 – Prokurent
  • Zbigniew Olejniczak – biegły rewident nr ew. 5243 – Prokurent

Przy badaniu sprawozdań finansowych w miarę potrzeb korzystamy również z usług innych biegłych rewidentów, a także  specjalistów z zakresu wynikającego z badania.