Nazwa jednostki, forma prawna, adres, numer telefonu/faxu (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Kapitał zakładowy - wysokość i struktura własnościowa

Rok rozpoczęcia działalności

Przedmiot działalności wykonywany

Liczba zatrudnionych

Przychody ze sprzedaży

- w roku poprzedzającym badany

- w roku badanym

Wynik finansowy netto

- w roku poprzedzającym badany

- w roku badanym (prognoza)

Wartość aktywów

w tym:

- majątek trwały

- majątek obrotowy

Ilość pozycji środków trwałych

Ilość pozycji należności od odbiorców

Ilość pozycji zobowiązań

Czy podmiot jest wielozakładowy? Liczba zakładów

Zakres (rodzaj) badania
jednostkoweskonsolidowaneinne

Okres objęty badaniem

Czy było badanie za rok ubiegły

Kto był audytorem?

Rodzaj wydanej opinii

Sposób prowadzenia ksiąg
we własnym zakresiena zlecenie

Czy były przeprowadzone kontrole podatkowe i ZUS dotyczące roku badanego?

Czy występują sprawy sporne?

Czy występują inne sprawy, obszary i zagadnienia mogące zwiększyć pracochłonność badania