Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  • Badanie planów połączenia i przekształcenia spółek
  • Wyceny wartości przedsiębiorstw
  • Ekspertyzy i analizy ekonomiczno-finansowe
  • Doradztwo i rzeczoznawstwo finansowo-podatkowe
  • Konsultacje w zakresie spraw ekonomicznych i księgowych
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (kompleksowo łącznie z płacami oraz rozliczeniami z ZUS)
  • Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
  • Rozliczanie oraz audyt projektów unijnych.

Ponadto możemy podjąć się wykonawstwa innych niż wymienione wyżej – usług finansowych o ile ich świadczenie nie jest sprzeczne z postanowieniami ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

Ceny oferowanych usług ustalane są indywidualnie przy uwzględnieniu takich czynników jak zakres, złożoność i pracochłonność usługi.

Do oszacowania  ceny za badanie sprawozdania finansowego posłużą informacje charakteryzujące jednostkę, zawarte w wypełnionej i przesłanej nam  “karcie klienta”

Usługi przez nas świadczone objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 460 000 EURO.